Hráčske poplatky

Cena hráčskych poplatkov v roku 2022: 35 € mesačne
Hráčske poplatky sa uhrádzajú celoročne po dobu 12 mesiacov. 

Súrodenci:

V prípade, že máte v klube súrodencov, za druhé dieťa platíte polovicu z 35 € t.j. 17,50 €

Upozornenie:

Hráčske poplatky sa uhrádzajú celoročne po dobu 12 mesiacov aj vtedy, ak sa hráč nezúčastňuje na tréningovom procese z dôvodu dovoleniek alebo iných rekreačných pobytov. 

Zdôvodnenie: Prevádzka klubu a areálu je celoročnou záležitosťou, ktorú nie je možné prerušiť. Vzhľadom na to, aby bol areál - trávniky, plochy a budovy udržiavané aj počas dovoleniek jednotlivcov, je nutné uhrádzať tieto hráčske poplatky mesačne. Tréningová činnosť bude prerušovaná len na minimálne časové obdobia - 1 - 2 týždňe po uplynutí jesennej / jarnej časti sezóny z organizačných dôvodov.  

Výnimky z platieb hráčskych poplatkov: 
- Dlhodobé zranenie hráča nad 2 mesiace
- Odpustenie alebo zníženie hráčskych poplatkov odsúhlasené výborom NŠK z dôvodu pandemických opatrení a podobne.

Spôsob platby:

NŠK 1922 Bratislava využíva od marca roka 2022 systém Paysy. Prosíme všetkých rodičov aby uhrádzali svoje hráčske poplatky pomocou tohto systému. Pokiaľ nemáte doposiaľ vytvorené konto, kontaktujte trénera Vašej kategórie. 

Prihlásenie do systému Paysy: https://paysy.sk/Vážení rodičia,

Nakoľko celková finančná situácia klubu je napätá, žiadame Vás o pravidelné mesačné úhrady hráčskych poplatkov. V prípade, že na konci kvartálu nebudú uhradené hráčske poplatky, nebude hráčovi umožnené pokračovať v tréningovom procese. Výnimku z tohto pravidla môže schváliť výlučne vedenie NŠK 1922 Bratislava, nie tréneri. 

V snahe predísť ďalším nepríjemnostiam spojenými s krádežami v šatniach počas tréningov, Vás chceme požiadať, aby, ak je to možné, deti nenosili pri sebe drahé a cenné veci (mobily, tablety, peniaze, a pod. ), ktorých ochranu nie je v možnostiach klubu zabezpečiť najmä preto, že v areáli sa nepretržite pohybuje veľa osôb. Za stratu týchto predmetov preto klub nebude v budúcnosti niesť zodpovednosť.

Klub uchováva kontaktné údaje rodičov (email, tel.číslo) napr. pre prípad zranenia hráčov, ročník narodenia kvôli príslušnosti do družstiev podľa vekových kategórií a tiež adresu trvalého pobytu pre stanovenie výšky hráčskeho poplatku. Fotografie hráčov a hráčok sú zverejňované v rámci propagácie klubu NŠK 1922 Bratislava.

V prípade Vášho nesúhlasu s vyššie uvedeným nás kontaktujte na adrese:kontakt@nsk1922.sk. Veríme, že naše dôvody pre tieto zmeny pochopíte a naďalej nám zachováte priazeň. Urobíme všetko preto, aby sa získané financie odzrkadlili na fungovaní klubu a pri dosahovaní nášho spoločného cieľa, ktorým je rozvoj pohybových schopností Vašich detí.

S úctou Mgr. Marian Beliansky, prezident NŠK 1922 Bratislava